2011-2013  YILLARI
Türkiye Enduro Şampiyonu

2009 YILI

E3 A  AKDENİZ ENDURO ŞAMPİYONU
E3 A TÜRKİYE ENDURO 2.Sİ
Antalya Türkiye Enduro E-3A KTM 2. lik
Fethiye Türkiye Enduro E-3A KTM 1. lik
Fethiye Türkiye Enduro GP E-3A KTM 2. lik
Ankara Türkiye Enduro E-3A KTM 2. lik
Ankara Türkiye Enduro GP E-3A KTM 3. lük
Ankara Türkiye Enduro E-3A KTM 2. lik
İzmir Akdeniz Enduro E-3A KTM 1. lik
İzmir Akdeniz Enduro GP E-3A KTM 1. lik
Fethiye Akdeniz Enduro E-3A KTM 2. lik
Fethiye Akdeniz Enduro GP E-3A KTM 2. Lik

2008 YILI
Akdeniz Enduro Şampiyonu
E2-A Türkiye Şampiyonu

Antalya Enduro(Ö.Y) E-2A Kawasaki 1. lik
Fethiye Akdeniz Motokros MX-2A Kawasaki 3. lük
Bodrum Akdeniz Enduro E-1A Kawasaki 1. lik
Ankara Enduro E-1A Kawasaki 3. lik
İzmir Aliağa Motokros MX-2A Kawasaki 3. lük
İzmir Aliağa Enduro E-1A Kawasaki 2. lik
Hazarfen Balkan Motokros MX-2A Ktm 3. lük
İstanbul Şile Türkiye Enduro E-IA Kawasaki 1. lik
İstanbul Şile Türkiye Enduro TMF Kawasaki 2. lik
Fethiye Akdeniz Enduro E-1A Kawasaki 1. lik
Fethiye Akdeniz Enduro TMF Kawasaki 1. lik
İstanbul Ormanlı Türkiye Enduro E-2A Ktm 1. lik
İstanbul Ormanlı Türkiye Enduro TMF Ktm 3. lük
İzmir Akdeniz Enduro E-3A Ktm 1. lik
İzmir Akdeniz Enduro Tmf Ktm 3. lük
Antalya Akdeniz Enduro E-3A Ktm 1. lik
Antalya Akdeniz Enduro Tmf Ktm 2. lİk

2007 YILI
E2-ATürkiye Şampiyonu
Fethiye (Ö.Y) MX-2A Kawasaki 1. lik
Fethiye E-2A Kawasaki 1. lik
Antalya E-2A Kawasaki 1. lik
Bodrum E-2A Kawasaki 1. lik
Balkan MX-2A Kawasaki 5. lik
Hayrabolu MX-2A Kawasaki 2. lik
Hayrabolu MX-2A Kawasaki 2. lik
İstanbul MX-2A Kawasaki 4. lük
İzmir MX-2A Kawasaki 3. Lük

2006 YILI
E2-B Türkiye Şampiyonu
Bodrum E-1B Yamaha 1. lik
Şile E-1B Yamaha 1. lik
Bodrum E-1B Yamaha 1. lik
Antalya (Ö.Y) E-1B Yamaha 1. lik
Ankara E-1B Yamaha 1. lik
İstanbul E-2B Yamaha 1. Lik

2005 YILI
Bodrum E-2B Yamaha 3. lük